Общините в Република България

Община Аксаково

Община Аксаково Аксаково, ул. Г. Петлешев №58б
052762066; 052762001
aksakovo@aksakovo.net
http://www.aksakovo.net

Община Аксаково кмет

Кмет на Община Аксаково 

инж. Атанас Стоилов

Община Аксаково се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна.

Общината попада в най-североизточната част на област Варна. С площта си от 460,536 km2 заема 4-то място сред 12-те общини на областта, което съставлява 12,03% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • На Юг – Община Варна;
  • На Югозапад – Община Белослав и Община Девня;
  • На Запад –Община Суворово;
  • На Северозапад – Община Вълчи дол;
  • На Север – Община Добрич-селска от Област Добрич;
  • На Североизток – Община Балчик от Област Добрич и Черно море.

Аксаково

Територията на общината попада в два водосборни басейна. Източната и централната част се отводняват от Батова река и нейните десни притоци, вливаща се директно в Черно море. Северозападната част на общината попада в Дунавския водосборен басейн, като тук протича най-горното течение на Суха река, която се влива директно в река Дунав като суходолие.

Климатът на общината е умереноконтинентален, със значително влияние на Черно море.

В най-югозападния ъгъл на общината, в землището на село Слънчево се намира природния феномен Побитите камъни.

Релефът на общината е предимно хълмист. Цялата източна, южна и югоизточна част се заема от Франгенското плато с най-висока точка връх Команлъка (356 m), разположен на 1,6 km западно от село Въглен. На северозапад се простират най-южните хълмисти части на Добруджанското плато с височина до 354 m – връх Тумбата, северозападно от село Изворско. Склоновете на Франгенското плато на север, изток и юг са стръмни, а билните му части са заравнени и са заети от обширни обработваеми земи. Билните части и на Добруджанското плато също са заравнени, с изключение на дълбоко всечената долина на Суха река. Най-югозападната част, в района на селата Доброглед, Припек и Слънчево и град Игнатиево е с равнинен релеф.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.1 / 5. Брой гласове: 148