Общините в Република България

Община Ветово

Ветово, ул. Трети март №2
081612253, 0894691312
vetovo@abv.bg
http://vetovo.com/

Община Ветово е разположена в Североизточна България, на 40 км. от Русе и 35 км. от Разград. Тя граничи с общините Русе, Иваново, Цар Калоян, Кубрат, Разград. Територията на Община Ветово обхваща част от Дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини.ю

Надморската височина в общината варира от 134 до 300м. Общият наклон на територията е югоизток – северозапад През територията на Община Ветово протичат реките Бели Лом и Топчийска Тези реки имат ограничено предимно локално значение.

Общата площ на общината е 352 515 дка., населението е 18 000 жители. Географското положение и природни дадености, териториалния обхват, изградената инфраструктура, равнището на заетост и безработица, инвестиционната активност оформят облика на Община Ветово и оформят бъдещата насока за развитието й.

Община Ветово исторически се е формирала като център на мултиетнически култури. Тя е типичен район с концентрация на етнически малцинства. Това налага разработването на дългосрочна политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси протичащи в общината, с цел избягване на момента на дефиниране на групово, деструктивно поведение Община Ветово.

Етническият състав на населението позволява подготовката и провеждането на дългосрочна политика на интегриране на етносите, която би имала и превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в общината.

Според климатичното райониране Община Ветово попада в областта на умереноконтиненталния климат. Той се формира под влияние на океанските въздушни маси на умерените ширини, нахлуващи от северозапад и континенталните въздушни маси от североизток.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0