Общините в Република България

Община Гоце Делчев

Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ 2
0888006080
oba@gocenet.net
http://www.gotsedelchev.bg

 

Кмет на Община Гоце Делчев. 

Владимир Москов

Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България, по поречието на река Места. Районът е предимно планински и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Включва град Гоце Делчев и 10 села: Мосомище, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан и Добротино. Общата територия е 315.8 кв.км. Общинският център отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км. Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден – Ексохи.

Град Гоце Делчев е разположен в Гоцеделчевската котловина, в югоизточното подножие на Среден Пирин, по двата бряга на Неврокопска река (Градска река), приток на река Места, която тече на 3 км източно от града.

Община Гоце Делчев

Орган на местното самоуправление в община Гоце Делчев е Общинският съвет, който се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закон. Той е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общински съвет Гоце Делчев се състои от 29 общински съветници, избрани от населението на общината. Той определя политиката на общината относно местното самоуправление, икономическото развитие, общинската собственост, общинските финанси, здравеопазването, образованието, културата, социалното подпомагане на населението, благоустройството и комуналното обслужване, спорта, отдиха и туризма, устройството и развитието на територията, както и опазването на околната среда.

Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската администрация, сдружаването на общината, както и всички въпроси, изрично посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 5 / 5. Брой гласове: 332