Общините в Република България

Община Златарица

 

Община Златарица Златарица, ул. Ст.Попстоянов №22
061535420 ob_zlatarica@mail.bghttp://www.zlataritsa.net

Община Златарица

Кмет на Община Златарица

Михаил Ганев

Община Златарица

Заместник кмет на Oбщина Златарица

Денчо Тодоров

Община Златарица се намира се в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Стражица и Антоново (област Търговище).
Община Златарица се състои от 24 населени места  1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, 5 кметства – в селата Родина , Горско Ново село, Калайджии, Средно село и Резач и 5 населени места с кметски наместници.
Общата площ на територията на общината е 232 676 дка.

Община Златарица попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер.
По-голямата част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига. Те са дълбоко прорязани от напречни проломи, в които текат Златаришка и Бебровска река.
Най-ниските части имат надморска височина около 100 м (80 м в долината на река Златаришко след село Родина), а най-високите 900 м (вр. “Кулата” – 901,3 м на границата с община Елена).Преобладават терени със средна височина от 300 до 600 метра.

Община Златарица

Община Златарица попада върху част от северобългарската и предбалканска котловина, подобласт на Умерено-континенталната климатична област. Климатът е умерено-континентален, напомнящ тоя на ниските и северните части на Предбалкана. По-ниски са температурите през януари, а най-високи през юли. Средните месечни максимални температури през лятото са около 28 градуса С, а минималните зимни – минус 6 градуса С. Средната годишна температура се движи около 11 – 12 градуса С. Регистрирани са изключително ниски абсолютни максимални температури, когато от север нахлуят арктични въздушни маси.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4 / 5. Брой гласове: 88