Общините в Република България

Община Карнобат

Карнобат, бул. България №12

055929125

karnobat@mail.bg
municipality_karnobat@abv.bg

  https://karnobat.acstre.com/

Кмет на Община Карнобат.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Заместник кмет на Община Карнобат.

СТЕФКА ИВАНОВА

Заместник кмет на Община Карнобат.

МАРИЯ ГЕНОВА

Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. На север граничи с община Сунгурларе, на изток с общините Айтос и Камено, на юг с община Средец и на запад с община Стралджа. Административен център на общината е гр. Карнобат и включва 30 населени места с население в края на 2003 год. от 28 843 души, от които 19 682 живеят в гр. Карнобат. По-големи населени места с население над 500 души са селата Екз. Антимово, Искра, Крумово градище, Кликач и Невестино.

По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортно-комуникационната система на страната. През територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България.
Общата територия на община Карнобат е 806 кв.км. Релефът в по-голямата си част е равнинен, прорязан от долините на реките Мочурица и Русокастренска. В северната част се издигат две вериги от сравнително ниски /500-600м/ и разляти хълмове, които представляват последни разклонения на Карнобатско-Айтоската планина. На юг теренът преминава в равнина, с изолирани хълмове и теренни гънки и прелива в Карнобатската котловина. Южно от гр. Карнобат се издигат Хисарските възвишения /500 м./. Средната надморска височина на територията на общината е 217 м.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.7 / 5. Брой гласове: 144