Общините в Република България

Община Лясковец

Община Лясковец Лясковец, пл. Възраждане №1
061922055
obshtina@lyaskovets.net
http://www.lyaskovets.bg

Община Лясковец

Кмет на Община Лясковец

д-р Ивелина Хараламбиева Гецова

Община Лясковец се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Велико Търново.

Общината е разположена в централната част на област Велико Търново. С площта си от 177,373 km2 заема предпоследното 9-то място сред 10-те общините на областта, което съставлява 3,81% от територията на областта.

Границите й са следните:

  • На Север – Община Горна Оряховица;
  • На Изток – Община Стражица;
  • На Юг – Община Златарица;
  • На Югозапад – Община Велико Търново.

Община Лясковец

Релефът на общината е хълмист и равнинен, като цялата й територията й условно попада в две физикогеографски области: най-северната част на Средния Предбалкан и най-югоизточната част на Средната Дунавска равнина.

Община Лясковец е разработила междуобщински транспортни схеми. Селищата в общината са свързани помежду си с пътни комуникации, които са добре развити. През зимните месеци пътните условия не се променят.

Географското положение на общината благоприятства развитието на транспортно-комуникационната система, обслужваща националната транспортна мрежа.

Мрежата на автомобилния транспорт включва републикански и общински пътища с обща дължина 44.65 км.

Образователната мрежа на Община Лясковец включва четири общински училища, от които едно средно и две начални училища в гр. Лясковец, и едно основно училище в с. Джулюница. Общо във всички училища се обучават около 850 ученика.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 3.9 / 5. Брой гласове: 76