Общините в Република България

Община Стражица

Община Стражица Стражица, ул. Дончо Узунов №5
061614343
obshtina@strazhitsa.com
http://www.strazhitsa.com

Община Стражица

Кмет на Община Стражица

Румен Павлов

Заместник-кмет по Регионално развитие и устройство на територията

инж. Георги Бянов

Община Стражица е разположена върху площ от 508 км² в североизточната част на област Велико Търново, а областта е част от Северен централен район за планиране. Община Стражица граничи с област Търговище и област Русе. Съседни общини са: Горна Оряховица, Лясковец, Антоново, Попово, Бяла, Златарица и Полски Тръмбеш. Общината се състои от 22 населени места – гр.Стражица и селата Асеново, Балканци, Благоево, Бряговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Сушица, Теменуга и Царски Извор.

Преобладаващата икономическа специализация на общината в сферата на преработваща промишленост е исторически предопределена. Преди промените от 1989 г. територията е промишлен център в източната периферия на област Велико Търново с развити дървопреработвателна, хранително-вкусова, шивашка и др. промишлености. Общинската икономика е с дял от 3.5 % от нетните приходи от продажби, 4.2 % от дълготрайните материални активи и 3.1 % от заетите лица на област Велико Търново.
Броят на икономически активните предприятия в общината е 286 и представлява дял от 2.8 % от предприятията в цялата област Велико Търново.

Климатът е умерено – континентален. Община Стражица попада в климатичния район на Дунавската хълмиста равнина.

Води: водните ресурси представляват поречия на реките Стара река, Лефеджа, Голяма река, Казълдере и Шипа, както и 30 микроязовира, най-големият от които е „ Казълдере”. Подпочвените води са високи в районите на селищата, разположени край реките и ниски в тези с полупланински характер.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 3.8 / 5. Брой гласове: 97