Общините в Република България

Община Тунджа

Тунджа, пл. Освобождение № 1
046661565, 046661575
 contact@tundja.net
www.tundzha.net

mayor-tn

Кмет на Община Тунджа

Георги Стоянов Георгиев

Роден на 01 Октомври 1959 г.

Завършва основното си образование в Основно училище „Климент Охридски“, с. Крумово, община „Тунджа“. Средно образование завършва в ТМТ „Иван Райнов“ гр. Ямбол. Висшето си образование завършва през 1984 г. в ВТУ „Кирил и Методий“- гр. Велико Търново, специалност „История“.

Женен, с две деца.

Природни резервати:
Резерват „Горна Топчия“ е разположен в землището на с. Коневец, община Тунджа, Ямболска област. Със Заповед № 1171 / 24.11.1951 г. на МГГП се обявява площта от 160.2 ха за резерват с цел „съхраняване на естествени лонгозни гори и местообитания на колхидски фазан“.

Извън резервата, в непосредствена близост с неговата северозападна граница, са съхранени три вековни дървета на възраст около 600г. от вида летен (обикновен) дъб, който е доминантен за резервата и заема 61.8% от площта му. В литературата е описан като лонгозен екотип или влажнонизинен вариетет, който най-често се посочва като отделен вид дъб – Quercus longines Syev.

Облика на резервата дава растителността, характерна за крайречните заливни гори – лонгозите. Те са типични за източната част на Балканския полуостров.  От дървесните видове най-голямо е участието на летния дъб, който формира смесени съобщества с полския бряст, полския ясен, полския клен, бяла топола и други дървесни видове.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 5 / 5. Брой гласове: 212