Общините в Република България

Община Долни Дъбник

Долни Дъбник, ул. Христо Янчев 59
065142445
 mun_dabnik@mail.bg
www.dolni-dabnik.com

 

Кмет на Община Долни Дъбник

ИВАН ДИМИТРОВ ВЕТОВ

Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортногеографско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморската част на България със столицата гр. София и Южна България.

Като административно-териториална единица общината съществува от 1979 година и има площ от 310 кв. км. В себе си тя включва общинския център гр. Долни Дъбник и шест кметства:

  • Садовец;
  • Горни Дъбник;
  • Крушовица;
  • Градина;
  • Петърниц;
  • Бъркач.

Състоянието на икономиката се определя от редица показатели, един от които е броят на стопанските единици и разпределението им по отрасли.
Данните показват, че броят на стопанските единици се променя ежегодно, като от 1999 г. до края на периода 2003 г. резултатът като цяло е намаление с 6%.
Промишлените предприятия представляват едва 7% от всички стопански единици, докато относителният дял на стопанските единици в търговията и услугите варира около 50 %.

През периода 1999 г.–2003 г. се забелязва тенденция на увеличение стойността на дълготрайните материални активи във всички сектори на икономиката. Имайки предвид това и обстоятелството, че като цяло броят на стопанските единици намалява,  трябва да се направи следния извод: Сществуващите предприятия подобряват и разширяват материално-техническата си база, усъвършенстват техниката и технологиите си.

Промишлеността е слабо развит отрасъл на общинската икономика, което се дължи и на факта, че общината е бедна на полезни изкопаеми с изключение на няколко находища на нефт, природен газ и нерудни изкопаеми.
Индустриалните предприятия са микростопански единици, т.е. с брой на заетите до 10 човека. Нетните приходи от продажби на предприятията на един жител в лева са много по–ниски от средните за страната.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 4.4 / 5. Брой гласове: 218