Общините в Република България

Община Ружинци

Община Ружинци

Адрес: Ружинци, ул. Георги Димитров 31
Телефон: 093242283
Имейл: rujinci@abv.bg
Сайт: www.obshtina-ruzhintsi.com
Географско положение

Община Ружинци се намира в Северозападна България (Северозападен район на планиране), област Видин. Общинският център село Ружинци е разположен на около 56 км. от областния център – град Видин.

Общината е разположена в югоизточната част на област Видин. С площ от 232 555 км2 заема 6 място сред 11 общини на областта, което съставлява 7,61 % от територията на областта. В административно териториалните граници на общината са включени 10 населени места: Ружинци, Дреновец, Бело поле, Гюргич, Черно поле, Плешивец, Дражинци, Роглец, Тополовец и Динково.

Общината граничи със следните общини:

 • Югозапад – общ.Чупрене;
 • Северозапад – общ. Димово;
 • Североизток – общ. Лом, обл. Монтана;
 • Изток – общ. Лом, обл. Монтана;
 • Югоизток – общ.Монтана, обл. Монтана;
 • Юг – общ. Чипровци, обл. Монтана.

През територията на общината преминават важни преки транспортни връзки между областния център и градовете Монтана – Враца – София и непреките връзки с Румъния и републикански път свързващ общинския център с градовете Лом и Белоградчик.

В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара с. Дреновец.

Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира основаният пред ХІ век Добридолски манастир.

Релеф

Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията и условно попада в две физикогеографски области на България – Западна Дунавска равнина и Западен Предбалкан.

Над 80 % от територията на общината се заема от широка и плоска долина на река Лом / десен приток на река Дунав/ и нейните притоци. В ней-северната част на общината северно от Добридолския манастир се намира и най-ниската точка  70 м.н.в.

Останалите 20 % от територията на община Ружинци, южно от общинския център се заемат от северните склонове на Широка планина, част от Западния  Предбалкан. Тук се намира и най-високата точка на общината – Пешин връх /937 м.н.в./, издига се южно от село Гюргич.

Средната надморска височина на общината е 255 м.н.в.

От общата площ на територията на общината е разпределена както следва:

 • Земеделска площ – 171 789 дка;
 • Горски територии – 45 339 дка;
 • Населени места – 9938 дка;
 • Водни течения – 3125 дка;
 • Транспортна инфраструктура – 1261 дка;
 • Други площи – 1103 дка.

Климат

Общината попада в областта на умерено континенталния климат, който се отличава със сравнително студена зима и горещо лято. Средните юлски температури са около 23,6 оС, средните януарски температури са около 1 ˚С. Годишното количество валежи е около 500 ÷ 600 л/м3.

Целогодишно преобладават североизточните и западни ветрове (около 60 %), следвани от североизточните ветрове (около 20 %). Средногодишната скорост на вятъра е 1,6 м/сек. Случаите с тихо време са около 40 % от годината.

Води

По цялото протежение на общината от югозапад на североизток със своето средно течение (около 26 км) протича река Лом. Долината й е широка и плоска, заета от обработваеми земи. В най-южната част в землището на село Гюргич преминава най-горното течение на река Нечинска бара (десен приток на река Лом). За водния баланс на общината съществено значение имат и 3-те язовира: язовир „Дреновец“ (на запад от с. Дреновец), язовир „Дражинци“ (югоизточно от с. Дражинци) и язовир „Гюргич“ (югозападно от с. Гюргич).

Почви

Преобладаващите почвени видове в общината са карбонатни черноземи, алувиални, сиви и тъмносиви горски почви. Алувиалните и карбонатните черноземи  имат добре оформен хумосен хоризонт и са подходящи за отглеждане на всички видове зърнени, фуражни и технически култури.

Кмет на Община Ружинци

\

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

Адрес: 3930, с. Ружинци, обл.Видин, ул. „Георги Димитров” № 31

тел. 09324/ 22 83, 0878 664 666, факс 09324/ 26 04, e-mail: rujinci@abv.bg

 

Учебните заведения на територията на общината са следните:
УЧИЛИЩА
СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци
3930, с. Ружинци, ул.“Горан Ценов“ №2
тел. 09324/ 22 93;
e-mail: ou_rujinci@abv.bg

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец
3920, с. Дреновец ул. „Георги Димитров“ 130
тел. 09369/ 81 23;
e-mail: sou_drenovec@abv.bg

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бело поле
3961, с. Бело поле, ул.“Витко Иванов“ №10
тел. 09325/ 22 17;
e-mail: ou_belo_pole@dir.bg

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОДЗ “Изгрев” – с. Ружинци
3930, с. Ружинци, ул. “Боян Статев” №2
тел. 09324/ 23 98;

ЦДГ “Палавници” – с. Дреновец,
3920, с. Дреновец, ул. “Спортист” 2Б
тел. 0884/ 794 951;

ЦДГ “Детелина” – с. Черно поле
3922, с. Черно поле, ул. “Георги Димитров”
тел. 0884/ 704 937;

ЦДГ “Щурче” – с. Бело поле
3961, с. Бело поле
тел. 0884/ 704 936;

 

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 5 / 5. Брой гласове: 1