Общините в Република България

ОП Комунални дейности – с. Кайнарджа

ОП Комунални дейности – с. Кайнарджа

Общинското предприятие  „Комунални дейности” се     състои от пет звена:
1. Звено – „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – пасища и мери”;
2. Звено – „Озеленяване”
3. Звено – „Чистота”
4. Звено – „Други дейности по опазване на околната среда”
5. Звено-„Стопанска дейност”

Общинското предприятие  „Комунални дейности” се създава за изпълнение на следните дейности :     

1. Звено„Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – пасища и мери”;
– управлява, стопанисва, ползва, възпроизвежда, опазва  и поддържа предоставените му пасища и мери – собственост на Общината.
-извършва охрана на общинските пасища и мери, включително и мероприятия за борба с болести,  вредители и пожари.
– опазва биологичното разнообразие на пасищата и мерите.
-Поддържа  мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
2. Звено – „Озеленяване”;
– поддържа хигиената и чистотата в населените места на  територията на община Кайнарджа;
– поддържа хигиената и чистотата в зелените територии;
– поддържа хигиената и чистотата в историческите места;
– поддържа хигиената и чистотата в гробищните паркове;
3. Звено – „Чистота”;
– извършва всички дейности по зимното поддържане на пътищата на общинската пътна мрежа при сключен договор с община Кайнарджа;
– извършва всички дейности по сметосъбиране;
– транспортиране на отпадъци;
– депониране на животински отпадъци на територията на община Кайнарджа.
4. Звено – „Други дейности по опазване на околната среда”  

-рекултивиране на регламентирани и нерегламентирани сметища;
-други услуги или други местни дейности необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население
5. Звено-„Стопанска дейност”
– управлява, стопанисва и ползва бензиностанция, състояща се от бензиностанция и газ станция, построена в имот с № 302079 по Картата на възстановена собственост на с.Кайнарджа, собственост на Общината, необходима за задоволяване нуждите на Общината и на населението;
– стопанисва, управлява и ползва за нуждите на общината, второстепенните разпоредители с бюджетни средства и населението лек автомобил, марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ” Е4, с регистрационен номер СС7453РВ, двигател №F1CE0481F625325

Общинското предприятие  „Комунални дейности” е общинско предприятие, което своите осъществява дейности в съответствие със ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ /ЗОС/, ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /ЗМСМА/, ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ и други, свързани с тях нормативни документи.

Оценете публикацията

(Вашето мнение е от значение за нас)

Средна оценка: 0 / 5. Брой гласове: 0

Може да видите също: